Organisatie
Diensten
Werkterreinen
Opdrachtgevers
Ervaring
Overige activiteiten
Contact
Colofon

Advisering


Deelname begeleidingscommissie Onderzoek over het bespreken van zorg voor de oude dag in de huisartsenpraktijk (vanaf september 2015) 

Deelname groepsinterview over patiëntervaringen met palliatieve zorg in het kader van proefimplementatie Zorgmodule palliatieve zorg door ZorgEssentie i.s.m. Dock4& in opdracht van ZonMw (25 juni 2015)

Begeleiding studenten ErasmusMC in communityproject Onderzoek naar wensen rond het levenseinde van hindoegelovige Hindoestanen (mei-juni 2015)

Deelname aan brainstorm Netwerk EU-migranten, georganiseerd door Lize (15 januari 2015)

Deelname aan expertmeeting ZonMW rond bewustwording en cultuur, ten behoeve van verdieping en prioritering thema's in het kader van het Nationaal programma Palliatieve Zorg (8 september 2014)

Deelname namens NOOM aan klankbordgroep van het project 'Zorgen doe je samen' van Pharos (2014)  

Deelname namens NOOM aan Werkgroep en kennisnetwerk Palliatieve Zorg aan niet-westerse mensen in Den Haag (2013-2014)

Deelname aan Stuurgroep Passende zorg rond het levenseinde van KNMG (2013-2014)

Deelname namens NOOM aan DoelGroepPanel van 100 Uw welzijns- en Zorgnetwerk, regionaal netwerk van het Nationaal Programma Ouderenzorg van RadboudMC Nijmegen (2012-2014)

Deelname netwerkconferentie 'Alolochtone cliëntenbenadering'van Zorgboulevard Rotterdam (2 februari 2012)

Advisering projectontwikkeling Negarit, nazorg bij meisjesbesnijdenis (2010-2012)

Expertmeeting NIVEL over interculturalisatie van de richtlijn palliatieve zorg (21 maart 2011)

Deelname kenniscafé Allochtone zorgvraag van Zorgboulevard Rotterdam (2011) 

Deelname netwerk Rampenspirit - geestelijke verzorging bij rampen (2010)

 

Adviserign Stichting Wenk bij activiteiten rond sociaal isolement bij allochtone ouderen (2009)

 

Advisering Stichting In Dialoog, Rotterdam, over jongerenactiviteit in het kader van Rotterdam jongerenhoofdstad (2009)

 

Advisering Wereldcircus over uitwisselingsproject met Suriname (2009)

 

Advisering Stichtign Achter de regenboog bij ontwikkeling educatief materiaal over jongeren en rouw (2008-2009)

 

Advisering Zenith in Motion over ontwikkeling en financiering  project Messages from paradise (2008)

info@focuscultura.nl